Říjen 2009

Emo

29. října 2009 v 21:04


Divadlo - překlad

25. října 2009 v 19:22
Ale Titanie už zažárlila na tuto rozprávku.
TITANIE: "Odveďte ho do mé sluje! Pojď zbožnovaný!"(uthla ještě snítku kvetoucího hlohu a uvinula s ní předlouhé uši Klubkovi) To všechno ještě zahlédl Puk, kyž se vrátil z honičky za Klubkovými druhy. Letěl za Oberonem, aby mu vše vyřídil Oberon nečekal takový úspěch. pohýbal se smíchy a byl nadmíru spokojen.
OBERON: "A pomazals taky oči tomu Athéňanovi, jak sem ti uložil?" ( ptal se zvědavě)
PUK: "Jak by ne! Dostal jsem ho, když spal. Ta hezká Athéňanka ležela nedaleko na pažitě. Jak procitne, musí ji spatřit." (chlubil se Puk)
OBERON: "Tu právě jed ten mladík, podíváme se." (řekl šeptem)
Z houští se vydral Demetrius a za ním rozlícená Hermie.
PUK: "Jemine, ta slečna to je, ale ten pán je něko jiný!" (chytil se za hlavu)
Když se totiž opuštěná Hermie vydala hledat svého Lysandra, vběhla do cesty Demetriovi, který právě zahnal od sebe Helenu; zaradoval se, když Hermii poznal, a podivil se, že je v lese sama bez Lysandra.
HERMIE: "Zabils Lysandra, když spal! Že by mě byl opustil v černé noci, mne, spící? Slunce světlu není tak věrné jako on mně! Tys ho zavraždil! Máš oči vražedníka. Zabij, chceš-li, už také mne!" (vzlykala umíněně)
Nechtěla si dát vymluvit tuto doměnku, ač ji ujišťoval znovu a znovu svou nešťastnou láskou a svým utrpením. Konečně přece uvěřila, že Lysandr žije, ale Demetriovy stesky odbyla tak rázně jako on Heleniny, až všecek uštván se vzdal naděje a nechal ji samotnou pátrat po Lysandrovi.
DEMETRIUS: "Nemá smyslu jít za ní, vždyť ona šílí. Raději si tu chvilinku odpočinu."
(usedl na zemi a zdříml si)
OBERON: "Cos to vyvedl? Tys nakapal šťávu zázračného kvítku na čísi věrné oči a svedl je k nevěře. Ten, který tu teď zdříml, je ten pravý Athéňan. Honem to naprav: převeď sem k němu nějakým přeludem zlatovlasou Athéňanku, Helena jí říkají, a já zatím očaruji zrak tohohle ukrutníka."
PUK: "Hlavo všecho elfstva, slyš!
Hned Helenu uvidíš.
A jí v patách s pláčem nyje
ten, jenž teď jen pro ni žije.
To zas bude komedie!
Jací blázni jsou ti lidé!
Dva pak budou s jednou skutí,
a to stojí za zhlédnutí.
Až se začnou kočkovat,
to si dáme, to mám rád!"
I Oberona vábila ta podívaná. Helena nevěřila, že si z ní Lysandr netropí šaškym, a Lysandr, ještě před hodinkou "až do skonání věrný Hermii", jak sám řekl, plakal láskou k Heleně a zoufal si, že mu nevěří a spílá bláznů.
(probudil se Demetrius a spatřil Helenu)
DEMETRIUS:" Heleno, bohyně, má zlatovlasá nymfo, můj ideále!"
Nyní byla Helena přesvědčena, že se Lysandr s Demetriem smluvili, aby pro svou kratochvíli trýznili ubouhou, bezbranou dívku, a vyčinila jim, jak jen bezbranná dívka dovede. A mládenci se zase pustili do sebe pro Hermii. Ať prý si Lysandr zůstane u své Hermie, vedl si Demetrius svou.
LYSANDR: "Vždyť přece víte, že vím, že jste se ucházel o Hermii. Tak si ji vezměte a mně nechte Helenu."
Jejich hlasy se rozhléhaly v nočním tichu a donesly se až k uchu bloudící Hermie. Šla po jejich zvuku, všecka šťastna, že rozeznává hlas miláčkův. Konečně ho spatřila.
(skokem byla u něho a pověsila se mu na krk, on ji však odstrčil)
LYSANDR: "Proč za mnou chodíš? Opustil sem tě, nemám už tě rád. Miluji Helenu!"
HERMIE: "Co to říkáš? To přece není možné?" (směje se)
HELENA: "Všichni tři se proti mě spikli! Jenom tak dál! Jen se mi ušklíbejte za zády a mrkejte jeden na druhého. Kdybyste v sobě měli jen špetku slušnosti, jen špetku citu, styděli byste se tak mě zostouzet!" (snažila se jim uprchnout, mladíci jí zastoupili cestu a trhali se oni)
Vyhrožovala že si něco udělá, vrhli se před ní na kolena, zapřísahali ji svou láskou a Lysandr se tak krutě osopoval na Hermii, až pochopila, ža to myslí vážně. Po prudké hádce vyzvali chlapci jeden druhého na souboj a nechali dívky samotny.
HERMIE: "Hle, to je vaše dílo velevážená slečno!" (tvářila se jako by chtěla na Helenu skočit a vyškrábat jí oči. Hermie se znova pustila kam ji nohy nesly)
OBERON: " Tak vidíš, (popadl Puka za špičaté ouško) vždycky něco spleteš anebo tropíš ty své neplechy naschvál. Teď se chtějí oba sokové bít, a proto rychle skryj hvězdy a měsíc a rozváděj ve tmě ty dva nedůtklivce. Uštvi je tak až je oba zajme tvrdý spánek. Pak tento květ, který snímá mámení, rozdrť nad očima Lysandrovi; i budou hledět zas tak jak hledívaly. Zatím co ty srovnáš tohle, já vyléčím choť svým elixírem. Pospěš si ať to všechno vykonáme před jitrem!"
PUK: "To máme na spěch."
OBERON: "Rád jako lovec honím v lese,
když východ, všecek žhavý, otevře se
a proudy světla, proudy požehnání
do zlata zbarví zeleň mořských plání..."
PUK: " Sem a tam, sem a tam,
povedu vás sem a tam.
Však jsem za to obáván,
jak znám vodit sem a tam.
LYSANDR: "Kde jsi, zpupný Demetrie?"
PUK (jako Demetrius): "Zde lotře! Jen ty se přede mnou neschovávej! Tas!"
LYSANDR: "Však já už jdu!
PUK: "Tak pojďme na rovinu ty babo!"
PUK (jako Lysandr): Pročpak se chlubíš těmhle keřům, že se chceš bít? Já vím, že nepřiješ! Pojď, ty štěně, nasekám ti!"
DEMETRIUS: "Stůj, já sem tady!"
PUK (jako Lysandr): "Máš-li chuť, pojď jinam! Jen pojď za hlasem!"
Tak vodil oba za nos dokolečka. Klopýtali, škobrtali, padaly. Musili ulehnout, a jak ulehli, usnuli tvrdým spánkem, jak tomu Oberon chtěl, a netušili, že leží jeden vedle druhého. Aby dovršil své dílo, přihnal Puk i obě dívky mládencům po bok. I ony musili ulehnout, i ony přetvrdě usnuly a spaly, jako by je do vody hodil. Puk rozehnal mlhu.
PUK: "Bez obavy
spěte zdrávi!
Tento květ
ze všech běd,
chlapče, vyléčí tě hned."
(nakapal Lysandrovi na víčka štávy z květu)
PUK: "Probudiv se
zas jak dřív se
z krásy těš
dívky, jež
zázrak vidí v tobě též!
A jak je to v té písničce,
že každý jen tu svoji chce,
z vás každičký až procitne,
zas dostane, co jeho je,
a všechno dobře dopadne..."
Titanie obešla s ušatým Klubkem v průvodu elfů Starý dub a usedla s netvorným drahouškem na své květnaté lůžko.
(Klubko zívá)
TITANIE: "Což trochu hudby, milovaný, chceš?
KLUBKO: "No! Takhle něco tklivého na pilku a na hřebínek."
TITANIE: "Či chtěl bys jíst? Co by ti přišlo k chuti?
KLUBKO: "To je nápad! Takhle čtrvrták řezanky, nebo třeba ovsa, hodně běloučkého, suchoučkého. Ale nejmilejší by mi byla otýpka sena.
Titanie neměla nic takového po ruce ve své elfí domácnosti anebo se obávala, že taková oslí krmě bude na překážku. Nabízela mu alespoň oříšky z veverčina doupěte.
KLUBKO: A trocha suchého hrachu by to nemohla být, ať mě teď nikdo nevyrušuje. Jde na mě dřímota.
TITANIE: "Pryč, elfi! Jen dřímej! Ach, jak tě miluji!" (oba usnuli)
(Puk také vystrčil hlavičku z trávy a slyšel vedle sebe hlas svého pána)
OBERON: "Vidíš to, Puku? Je mi jí až líto. Zbavím ji mlhy, která kalí její zrak. A ty, milí Puku, sejmi tu oslí larvu z hlavy tomu galánovi, aby se mohl vrátit do Athén a aby nikdo nemohl vzpomínat příhod dnešní noci, leč jen jako navštívení zlého snu. (stiskl nad očima královninýma květ)
Buď, co dřív jsi bývala!
Viz, jak dřív jsi vídávala!"

But Titania was zažárlila this taunt.
Titania: "Take him in my caves, come adored!"(uthla even a sprig of flowering hawthorn and uvinula her ears předlouhé Klubko) All this still saw Puck, pyrites returned from the chase Klubkovými species. Oberon flew in to settle him everything Oberon expect such a success. pohýbal with laughter and was extremely satisfied.
Oberon: "A pomazals eyes of the Athenians, too, as I have you ordered?" (Asked curiously)
PUK: "How no! I got him when he slept. That pretty Athéňanka lay near the arm. What awakens, it must be seen." (boasted Puk)
Oberon: "I just poison the young man look." (said in a whisper)
From the thicket broke Demetrius and Hermia outraged him.
PUK: 'deary, that girl is, but the gentleman is someone else! " (clutching his head)
When the abandoned Hermia Lysandra went in search of her, she ran into the path of Demetriou, who was chased from one Helen, was glad when he saw Hermia, and marveled that it is in the woods alone, without Lysandra.
Hermia: "Lysandra killed while sleeping! That I would be left in a black night, my sleeping? Sun light is not as faithful as he did to me! You killed him! You murderer's eyes. Kill you if you also me!" (sobbing willfully)
She did not want to give the excuse that assumption, though he assured again and again his love and his unfortunate ordeal. Finally, do believe that Lysander lived, but Demetrius complaints waved as he so resolutely Helen, všecek hunted down and gave up hope and left her alone in search of Lysander.
Demetrius: "There is no sense to go after her, for she is crazy. You'd better have a moment to rest."
(sat on the ground and a nap)
Oberon: "What have you done? You nakapal magical flower juice on someone's eyes and made faithful to the unfaithful. The one who dozed off here now, is the true Athenian. Come to right: Convert to him here some golden mirage Athéňanku, Helena says she and while I seduce this one cruel eyes.
PUK "the heads of elfstva, hear!
Now see Helen.
And she was right behind with tears nyje
He who now lives only for her.
It'll be a comedy!
What kind of fools are these people?
Two will be the actual one,
worth a visit.
When you start Kočková,
that we have, I like that! "
Oberon I beckoned the show. Helena believed it to Lysander netropí Saxony, and Lysander, before the watch "up to the end faithful to Hermia," as he said, weeping love for Helen and despaired that he trusts berating fools.
(Demetrius awoke and saw Helen)
Demetrius: "Helen, goddess, a golden-haired nymphs, my ideals!"
Helena was now convinced that Demetriou conspired with Lysander, for my amusement tormented ubouhou, defenseless girl, and chided them as a defenseless girl he can. A young again embarked himself for Hermia. Long said he will remain at his Lysander Hermia, Demetrius led to his.
Lysander: "You do know that I know that you ran for Hermia. So take it and let me Helen."
Their voices rozhléhaly in the stillness of the night and brought it up to his ear wandering Hermia. She went after them sound all happy that recognizes voice miláčkův. Finally she saw him.
(jump was with him and hung on his neck, he pushed her, however)
Lysander: "Why do you go after me? Left here for you, you do not like you. I love Helen!"
Hermia: "What do you think? It's not possible?" (laughs)
HELENA: "All three are conspiring against me! Only Way to go! Just a ušklíbejte behind a mrkejte one another. If you were inside a modicum of decency, just a hint of emotion, so shy you zostouzet me!" (trying to escape, the young men blocked her path and tore the others)
Threatened that he would do something, jumped in front of her knees, her sworn my love and Lysander so cruelly osopoval to Hermia, to understand deemed serious. After a violent quarrel, invited the boys to fight each other and let the girls alone.
Hermia: "Behold, this is your work velevážená Miss!" (she looked like she wanted to jump and Helen claw her eyes. Hermia is again started where her legs bore)
Oberon: "Well, (Puka grabbed a pointed tab) always something spleteš or tropíš the mischief of its purpose. Now they want to beat two rivals, and thus quickly hide the stars and the moon and the darkness rozváděj the two nedůtklivce. Hunt down so until the captures both the hard sleeper. Then this May, which takes away the delusions crush the eyes of Lysander, and will look again as hledívaly. While the srovnáš this, I will heal his wife elixir. let's hurry before we perform all morning! "
PUK: "I have to rush."
Oberon: "I like a hunter chase in the woods
While East všecek hot, open
and streams of light, streams of blessings
the gold turns green plains of the sea ... "
PUK: "Here and there, here and there,
I'll take you here and there.
But I thought feared
I know how to guide them here and there.
Lysander: "Where are you, arrogant Demetrius?"
PUK (as Demetrius): "Here Wickedness! Only those before me neschovávej! Tas!"
Lysander: "I'm going!
PUK: 'Let's go to the plane of the babo! "
PUK (as Lysander): I wonder why these guys boast bushes that you want to fight? I know that nepřiješ! Come on, you puppy, you are cut! "
Demetrius: "Stop, I'm here!"
PUK (as Lysander): "If you want, go elsewhere! Come the voice!"
So both led by the nose circles. Stumble, škobrtali, fell. Had to lie down, and how they lie asleep sleep hard, as Oberon wanted, and did not know that lie side by side. To complete his work, rushed Puk lads and two girls side by side. And they had to lie down, and they přetvrdě slept and slept, as if thrown into the water. Puck disperse fog.
PUK: "No fears
healthy sleep!
The flower
of all miseries,
boy, heal you now. "
(nakapal Lysander on eyelids juices from flower)
PUK "Probudiv the
again as before the
tes of beauty
girls who
sees a miracle in you also!
And what about in the song,
that everyone just wants to have his,
and every one of you awakens,
again get what it is,
and everything will be fine ... "
Titania with rounded ušatým cluster in a procession of elves old oak and sat down with netvorným dear to her flowery bed.
(Klubko yawns)
Titania: "Is some music, beloved, do you want?
A ball, "No! Like anything touching on the saws and the prospect."
Titania: "Or would you like to eat, what would you come to taste?
A ball, "Great idea! Like čtrvrták chaff, oats, or perhaps, much běloučkého, suchoučkého. But my favorite would be wisp of hay.
Titania had anything like this on hand in your home, or elf feared that such a cold asses will be an obstacle. Offered him at least the nuts veverčina lair.
A ball: A little bit of dry peas it would not be, let me now no nevyrušuje. It me doze.
Titania: "Away, Elfi! Jen dřímej! Oh, how I love you!" (both asleep)
(Puck also stuck his head from the grass beside him and heard the voice of his master)
Oberon: "You see it, the puck? I had to sorry. It get rid of fog that clouded her vision. And you, dear Puck, remove the larvae from the head asses the Galán, to come back to Athens and no one could remember events tonight, but viewed only as a bad dream. (pressed above the eyes královninýma flower)
Be what ever you used to!
See how you used to see first!
Happy birthday po 3 v říjnu

3. října 2009 v 16:27 | Haník =o* |  Narozky
Všechno nej hned 3x, protože dneska slaví:
Seann William Scott - 33

Ashlee Simpson - 25

a Gwen Stefani - 4o

Happy birthday po 2 v říjnu

2. října 2009 v 16:03 | Haník =o* |  Narozky
Dneska slaví Elizabeth McLaughlin takže všechno nejlepší!!

Happy birthday

1. října 2009 v 13:27 | Haník =o* |  Narozky
Dneska slaví Cariba Heine 21 narozky! Všechno nej!


A 27.o9. slavila Avril Lavigne 25 narozky!
Všechno nejlepší Avril!

Prosím nech tu na památku koment

love-7.gif image by Saliskonota thinkheart.gif image by Saliskothblinkingmoney.gif image by SaliskoBouncing bunny17-2.gif image by Saliskothpixel_NANO_mini_Contest_entry_by_.gif image by Saliskoi_0670.gif image by Saliskothsquishy.gif image by Saliskoicon_45.gif image by Salisko1aberry.gif image by Saliskoi_0670.gif image by Saliskoloveyouuukisseslaugh-2.gif image by Saliskothwow.gif image by Salisko03.gif image by Saliskogasp.gif image by Saliskosleep-1.gif picture by sadistic_vampthawake-1.gif image by Saliskoicon_35.gif image by Saliskosuperman1aberry.gif image by Salisko1af.gif image by Saliskoi_0670.gif image by Saliskoi_0714.gif image by Salisko5-1.gif image by Salisko3285.gif image by Salisko85.gif image by Salisko19-1.gif image by Salisko90.gif image by Salisko107.gif image by Salisko133.gif image by Salisko132.gif image by Salisko112.gif image by Saliskothinkheart.gif image by Saliskocrown1.gif image by Saliskothblackstar.gif image by Saliskothblinkingmoney.gif image by Saliskothblinkinglightbulb.gif image by Saliskothawake-1.gif image by Saliskothwow.gif image by Saliskotharrows.gif image by Saliskothtelevision.gif image by Saliskothblackandwhiteenvelopewithpinkhear.gif image by Saliskothsquishy.gif image by Saliskothpixel_NANO_mini_Contest_entry_by_.gif image by SaliskoPixels692Image Hosted by ImageShack.us1aberry.gif image by Salisko
Adoptovaný pixelky:
Haňule Milka Shaun GiraffeAmykočka nebo co to jeLussy Grace